Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Mathijs Academy voor zover tussen Mathijs Academy en een opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:

 • Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de ene partij (Mathijs Academy), zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om voor de organisatie van de opdrachtgever trainingswerk of coaching uit te voeren.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mathijs Academy een overeenkomst heeft gesloten over het (laten) uitvoeren van een opdracht.
 • Opdrachtnemer: Mathijs Academy
 • Opdrachtuitvoerder: Mathijs van Kouwen, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Partijen: de opdrachtgever en Mathijs Academy

Opdrachtovereenkomst

2.1 De opdrachtovereenkomst is van kracht vanaf het moment dat de opdrachtnemer de door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomst of een opdrachtbevestiging heeft ontvangen. De overeenkomst of opdrachtbevestiging bevat de op basis van wet- en regelgeving noodzakelijke gegevens.

2.2 De opdrachtovereenkomst kan de volgende onderwerpen bevatten:

 • omschrijving van de inhoud en begrenzing van de opdracht
 • het beoogde doel van de opdracht
 • (het deel van) de organisatie waar de opdracht betrekking op heeft
 • de persoon of de personen die de opdrachtnemer adviseert en aan wie en op welke wijze de opdrachtnemer rapporteert
 • de opdrachtleider, opdrachtuitvoerders en de medewerkers en contactpersoon die de opdrachtgever inzet
 • de gezamenlijke werkwijzen tijdens de opdracht
 • een indicatie van de doorlooptijd van de opdracht, de fasering en de handelswijze in het geval de werkelijke duur afwijkt van de afgesproken indicatie
 • een kostenraming en de handelswijze in het geval dat de werkelijke kosten de raming overschrijden
 • de honoreringsgrondslag en de wijze van factureren
 • de handelswijze bij inschakeling van derden en de facturering daarvan
 • (indien van toepassing) eigendoms- en auteursrechten
 • de nabespreking en evaluatie van de opdracht
 • de gewenste dan wel noodzakelijke nazorg.

Informatie, medewerkers en werkruimte ter beschikking stellen

3.1 De opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer alle informatie die de opdrachtnemer nodig acht voor uitvoering van de opdracht, of die de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever verstrekt de informatie tijdig en de vorm en op de wijze zoals de opdrachtnemer dat heeft verzocht.

3.2 De opdrachtgever informeert de opdrachtnemer over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Indien werkzaamheden op locatie worden uitgevoerd of indien dat om andere redenen voor de uitvoering van de opdracht wenselijk is, stelt de opdrachtgever kosteloos een eigen of gehuurde werkruimte ter beschikking die nodig zijn om op locatie een opdracht uit te voeren. Dit wordt van tevoren schriftelijk gecommuniceerd door de opdrachtnemer.

Geheimhouding

4.1 De opdrachtnemer neemt zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens en concurrentiegevoelige informatie die hem in het kader van de opdracht ter kennis is genomen jegens derden die niet bij de opdracht betrokken zijn. Uitgezonderd is de situatie dat op de opdrachtnemer een wettelijke plicht tot openbaarmaking berust, of de opdrachtgever de opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. De opdrachtnemer neemt alle voorzorgsmaatregelen die mogelijk zijn in het kader van de opdracht om de belangen van de opdrachtgever te beschermen.

4.2 De opdrachtgever neemt zorgvuldigheid en geheimhouding in acht wat betreft de aanpak, werkwijzen, inhoud van de adviezen van de opdrachtnemer jegens derden die niet bij de opdracht betrokken zijn. Hij maakt schriftelijk materiaal niet openbaar. Uitgezonderd is de situatie dat op de opdrachtgever een wettelijke plicht tot openbaarmaking berust, of de opdrachtnemer de opdrachtgever van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

Intellectueel eigendom

5.1 Modellen, theorieën, instrumenten en (trainings)materialen, die zijn gebruikt om de opdracht uit te voeren, zijn en blijven in eigendom van de opdrachtnemer, voor zover zij niet al in eigendom zijn van derden, of er in de opdrachtovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt. Openbaarmaking, verder gebruik of verspreiding kan alleen met toestemming van de opdrachtnemer.

5.2 De opdrachtgever kan stukken vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover dat bijdraagt aan het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van toepassing.

De opdracht uitvoeren

6.1 De opdrachtnemer voert de opdracht uit, of laat de opdracht uitvoeren, naar beste inzicht en vermogen en naar de eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap.

6.2 De opdrachtgever accepteert dat kosten en tijdsplanning wijzigen, indien partijen de overeengekomen doelstelling, aanpak of omvang van de opdracht wijzigen.

6.3 Indien door toedoen van de opdrachtgever de opdracht of uitvoering van de opdracht moet worden aangepast om de afgesproken kwaliteit of doeleinden te bereiken, past de opdrachtnemer de opdracht aan. Indien dit leidt tot meerwerk, legt de opdrachtnemer dit als een aanvullende opdracht ter bevestiging aan de opdrachtgever voor. Indien de opdrachtgever een aanvullende opdracht niet binnen veertien dagen bevestigt kan de opdrachtnemer de opdracht beëindigen zonder verplichting tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

De opdracht afsluiten

7.1 De opdracht is afgesloten zodra de opdrachtgever de eindafrekening heeft goedgekeurd. Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer niet binnen 30 dagen na dagtekening van de eindafrekening heeft bericht, kan de opdrachtnemer ervan uitgaan dat de eindafrekening is goedgekeurd.

De opdracht tussentijds beëindigen

8.1 Partijen kunnen de opdrachtovereenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst van opdracht en eventuele latere aanvullende overeenkomsten. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden gecommuniceerd.

Partijen mogen alleen tussentijds beëindigen als zich gebeurtenissen hebben voorgedaan waar de beëindigende partij geen invloed op heeft gehad, of die hem niet zijn toe te rekenen en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet meer mogelijk is. De opdrachtnemer houdt in dat geval aanspraak op betaling van declaraties van werkzaamheden die tot dan toe zijn verricht. Voorlopige resultaten van tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden stelt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking, indien mogelijk en onder voorbehoud van voorlopigheid. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor betaling daarvan.

Betalingsvoorwaarden

9.1 De opdrachtgever betaalt de opdrachtnemer binnen 21 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, op rekeningnummer NL65 ASNB 0267 1430 36 t.a.v. Mathijs Academy te Delft.

9.2 De opdrachtnemer kan de opdrachtgever wettelijke rente in rekening brengen vanaf de vervaldatum tot op de datum van de gehele voldoening, indien de opdrachtgever niet binnen 21 dagen na factuurdatum heeft betaald.

9.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die de opdrachtnemer na vergeefse aanmaning maakt als gevolg van het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9.4 De opdrachtnemer mag de opdrachtgever vragen (aanvullende) zekerheid te stellen, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van de opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft. De opdrachtnemer de vorm van deze (aanvullende) zekerheid. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.

Klachten

10.1 De opdrachtgever dient klachten over verrichte werkzaamheden of factuurbedragen zo spoedig mogelijk, uiterlijk 30 dagen na ontdekking van de tekortkomingen, mondeling of schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer.

10.2 Een klacht schort te betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, tenzij de opdrachtgever heeft aangegeven dat hij de klacht gegrond acht.

10.3 Bij een terechte klacht past de opdrachtnemer het factuurbedrag aan, voert hij kosteloos verbeteringen uit of verricht hij opnieuw de werkzaamheden. Partijen kunnen ook overeenkomen de opdracht geheel of gedeeltelijk niet (meer) uit te voeren.

10.4 Opdrachtgever kan beroep doen op de niet-goed-geld-terug garantie. De opdrachtgever moet hiervoor tijdens de opdracht aan hebben gegeven ontevreden te zijn over de opdracht. Hierbij is de opdrachtnemer door de opdrachtgever op de hoogte gesteld dat mogelijk beroep wordt gedaan op de niet-goed-geld-terug garantie. Partijen overleggen samen of een alternatieve invulling, met behoud van aanspraak op betaling, mogelijk is. De niet-goed-geld-terug garantie betreft opdrachten van langer dan 90 minuten. De betalingsverplichting van de opdrachtgever vervalt enkel als aan eerder genoemde eisen is voldaan en beide partijen aangeven dat er geen andere aanpak of aanvullende opdracht mogelijk is.

Aansprakelijkheid

11.1 Eventuele tekortkomingen in de verrichte werkzaamheden verplichten de opdrachtnemer op de eerste plaats tot herstel van deze tekortkomingen. Aansprakelijkheid is pas aan de orde indien dergelijk herstel redelijkerwijs niet mogelijk is.

11.2 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

12.2 De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.